Śledź nas na:Prawo oświatowe

Główne zasady prawa oświatowego są ściśle powiązane z zadaniami systemu oświaty. Są to:

  • obowiązek zapewnienia każdemu obywatelowi polskiemu równego dostępu do oświaty,
  • obowiązek działania zgodnie z dobrem uczniów (zawarty przede wszystkim w art. 4 ustawy o systemie oświaty i art. 6 ustawy - Karta Nauczyciela
  • szeroka ochrona prawna nauczycieli (niestety może ona być przez nich nadużywania, ale o tym w dalszej części artykułu)
  • zapewnienie każdemu nauczycielowi i uczniowi bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki[3]
  • poszanowanie godności każdego ucznia i jego prawa do nauki
  • liczba prac: 1

OpracowaniaArtykuły