Śledź nas na:Konflikty w organizacjach. Źródła powstawania konfliktów i metody ich rozwiązywania

9. Zakończenie

Reasumując powyższe rozważania dochodzimy do wniosku, że problemu konfliktu nie można nie dostrzegać, a tym bardziej ignorować, ze względu na jego negatywne konsekwencje. Jednak jako silny motywator ludzkich działań, może stanowić również zjawisko pozytywne i pożądane, zwłaszcza w kulturach, w których aktywność i osiągnięcia człowieka są społecznie cenione.
W życiu jednostek oraz grup społecznych nie brakuje sytuacji, które prowadzą do konfliktów. H. Szostkiewicz pisze: „Spośród wszystkich zjawisk i procesów społecznych, u których podłoża znajduje się brak możliwości odpowiedniego zaspokajania potrzeb, na pierwszym miejscu należy postawić konflikty społeczne, ponieważ ich powstawanie jest bezpośrednim skutkiem poczucia niezaspokojenia potrzeb i agresywności zachowania. Konflikt powstaje wtedy, kiedy aktywnemu dążeniu jednej grupy do osiągnięcia jakiegoś celu do realizacji swojego grupowego interesu przeszkadza działalność innej grupy"32.
Na koniec chciałybyśmy przedstawić wskazania, które mogą pomóc w konstruktywnym rozwiązaniu konfliktu:

Traktuj konflikt jako coś naturalnego - nie wiń siebie i innych za jego pojawienie się.
Dbaj o zachowanie obiektywizmu w widzeniu sytuacji, siebie i partnera.
Bądź dobrze poinformowany o sytuacji konfliktowej.
Przeprowadź bilans zysków i strat w konflikcie.
Bierz odpowiedzialność za bieg konfliktu.
Bądź elastyczny w doborze sposobów rozwiązania konfliktu.
Opracuj strategię działań w konflikcie.
Bądź twórczy w poszukiwaniu nowych możliwości rozwiązania konfliktu.
Upieraj się przy ważnych dla ciebie sprawach.
Uwzględniaj potrzeby partnera i możliwości ich zaspokojenia.
Bądź krytyczny wobec siebie i własnego postępowania.
Nie wymagaj szczególnego traktowania swojej osoby.
Staraj się poznać i zrozumieć, na czym zależy partnerowi.
Poważnie traktuj sprawy i problemy partnera.
Staraj się znaleźć jakieś pozytywne cechy u partnera.
Kontroluj swoje emocje, a emocje negatywne okazuj w sposób możliwy do przyjęcia do partnera.
Przestrzegaj zasad dobrej komunikacji w prowadzeniu rozmów z partnerem.
Pozostaw partnerowi możliwość posiadania własnych przekonań.
Szanuj uczucia partnera i ważne dla niego wartości.
Okazuj zainteresowanie partnerem.
Nie podejmuj wobec partnera działań, których będziesz potem żałował.
Czasem zwolnij bieg wydarzeń, aby spokojnie przemyśleć drogi rozwiązania konfliktu.
Ustal jasny i zrozumiały kontakt z partnerem.
Pielęgnuj przekonanie, że konflikty są możliwe do rozwiązania, gdy się nimi kompetentnie zajmujemy.33

10. Bibliografia

1.Bocheński T., Dąbrowski P., Problemy negocjowania. Warszawa1989.
2.Dąbrowski P, Praktyczna teoria negocjacji, Warszawa 1990.
3.Dobrołowicz W., Jak osiągnąć porozumienie?, Szkice z psychologii społecznej pod red. E. Stanisławiak, Warszawa 1996.
4.Fritchie R., Leary M., Konflikty w przedsiębiorstwie, Warszawa 1999.
5.Holstein-Beck M., Konflikty, Wydanie II, rozszerzone, Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, Warszawa 1983.
6.Holstein-Beck M., Wej-Osiecka S., Konflikty międzyludzkie, Warszawa 1973.
7.http://www.publikacje.edu.pl/publikacje.php?nr=685
8.Jamrożek B., Sobczak J., Komunikacja interperonalna. Poznań 2000.
9.Kuc B.R., Człowiek w procesie pracy, trudna sztuka organizowania, Warszawa 1983.
10.Masłyk-Musiał E., Społeczeństwo i organizacje. Socjologia organizacji i zarządzania, Lublin 1999.
11.Nocuń A., Szmagalski J., Podstawowe umiejętności w pracy socjalnej i ich kształcenie. Porozumiewanie się, rozwiązywanie problemów i konfliktów, Warszawa 1996.
12.Piotrowski W., Gry i interesy w teorii organizacji i zarządzania, Warszawa 1990.
13.Przygońska E., Regulowanie konfliktów szkolnych, Warszawa 1997.
14.Ratajczak Z., Psychologia organizacji. Zarys problematyki, Katowice 1979.
15.Sakowska J., Szkoła dla rodziców i wychowawców, Warszawa 1999.
16.Stępień J., Wstęp do socjologii, psychologii i organizacji pracy, Poznań 2000.
17.Stoner J. A. F., Wankel C., Kierowanie, Warszawa 1992.
18.Szostkiewicz H., Niektóre czynniki zakłócające funkcjonowanie zakładu pracy. W: S. Widerszpil, Socjologia w zakładzie pracy. Warszawa 1976.
19.V. Birkenbihl, Komunikacja werbalna. Psychologia prowadzenia sporów, Wrocław 1997.