Śledź nas na:Konflikty w organizacjach. Źródła powstawania konfliktów i metody ich rozwiązywania

8. Konflikt w placówkach oświatowych

W szkole występują różnego rodzaju konflikty. Często z wielu powodów staramy się je pominąć. To jednak tylko chwilowo oczyszcza atmosferę a problem wciąż istnieje. Powinno się natychmiast rozwiązywać wszelkie konflikty. W przeciwnym wypadku może wywołać to bierność, zamykanie się w sobie, przekonanie, że dzielące różnice są nie do pogodzenia, a tłumione emocje wywołują irytację jednej ze stron.
W szkole mamy najczęściej do czynienia z następującymi typami konfliktu:

1.uczeń - nauczyciel, konflikt, który może przybierać różnorodne formy,
2.nauczyciel - nauczyciel, to typowy konflikt, mający miejsce w pracy,
3.nauczyciel - rodzic, obecnie występuje on coraz częściej i stanowi duży odsetek wszystkich konfliktów szkolnych.

Pierwszy rodzaj konfliktu, dotyczy relacji uczeń - nauczyciel. Duża rola w rozwiązywaniu konfliktów w szkole przypada nauczycielowi. Jednak brak czasu, zmęczenie, obsesyjna troska o spokój w klasie i realizację programu to standard klimatu dzisiejszej szkoły. Najlepszą strategią na rozwiązanie konfliktu między nauczycielem a uczniem jest współpraca. Ważne są tu interesy obu stron. Nie ma przegranych-wygranych. Nauczyciel powinien akceptować ucznia, posiadać umiejętności rozmawiania i aktywnego słuchania, być otwarty na odmienne punkty widzenia. Nie powinien krytykować i pouczać.
Duże znaczenie ma atmosfera prowadzonego dialogu negocjacyjnego, która może wpłynąć na postawę rozmówcy. Warto, więc zadbać o właściwe miejsce rozmowy z wychowankiem. Nie powinno się jej planować byle gdzie np. na korytarzu, przy wyjściu ze szkoły lub przed drzwiami pokoju nauczycielskiego. Należy zapewnić sobie i uczniowi komfort dyskusji, tzn. odosobnione miejsce, odpowiedni czas, atmosferę pełną życzliwości i zrozumienia.

Drugim typem konfliktu jest „spór" pomiędzy nauczycielem a nauczycielem, jak również między nauczycielem a dyrektorem. Tego rodzaju nieporozumienia wynikają z całkiem innych przesłanek niż konflikt z uczniem.
Często dyrektor jest rozjemcą i to on musi podjąć decyzję, co do rozwiązania danego problemu. Jest dobrym negocjatorem i człowiekiem z mocno ugruntowanymi wartościami, jak i przekonaniami co do słuszności swoich decyzji. Przede wszystkim kieruje się on dobrem ucznia, który w szkole jest podstawową jednostką. W celu uniknięcia sytuacji konfliktowych nauczyciele powinni często ze sobą rozmawiać, wysuwać propozycje, które w przyszłości mogą zaowocować jego ominięciem.

Trzecia grupa konfliktów w szkole to relacja nauczyciel - rodzic. Choć sam konflikt ma miejsce w szkole, to jednak często wynika z przyczyn niezależnych od samego nauczyciela. Rodzic często ma wygórowane oczekiwania wobec osoby wychowawcy, którego oskarża za wszelkie niepowodzenia swojego dziecka. Niejednokrotnie najlepszą metodą dojścia do porozumienia jest spokojna rozmowa i przedstawienie swojego stanowiska.

Najlepszą metodą rozwiązywania konfliktów w szkole jest forma negocjacji, która daje możliwość zadowolenia obu stron. Dobry nauczyciel - negocjator powinien posiadać następujące cechy: silną osobowość, twórcze myślenie, umiejętności aktywnego słuchania, znajomość zagadnień negocjacyjnych, elastyczne dostosowanie się do sytuacji oraz asertywność w wyrażaniu swoich potrzeb i uczuć.